Privacyverklaring

Privacyverklaring van Laser 2000 Benelux CV

Algemeen

Laser 2000 Benelux, gevestigd in Vinkeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Laser 2000 Benelux met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van ons bedrijf, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van Laser 2000 Benelux CV

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Verzameling en ontvangst van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van de producten of diensten van Laser 2000 Benelux.
 • Uw gegevens invult of achterlaat in ons bedrijf of via andere gangbare kanalen, zoals in een e-mailbericht, op de website, tijdens een vakbeurs of per telefoon
 • De websites van Laser 2000 Benelux bezoekt
 • Solliciteert bij ons bedrijf
 • Een (zakelijke) relatie met Laser 2000 Benelux hebt.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen wij de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren.

Als u een klantaccount aanvraagt, worden de gegevens van uw onderneming uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) en/of andere dataplatformen gehaald.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening of overeenkomst
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en openingstijden
 • U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan u te leveren of werkzaamheden bij u te kunnen verrichten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen
 • Als wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam/-namen,roepnaam
 • Geslacht (voor de aanhef)
 • Adres-, postcode- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens van uw bedrijf
 • Telefoonnummer(s) van uw bedrijf
 • E-mailadres(sen) van uw bedrijf
 • Vestigingsadres van uw bedrijf
 • Factuuradres van uw bedrijf
 • Afleveradres van uw bedrijf
 • KvK-nummer van uw bedrijf
 • Namen en contactgegevens van de contactpersonen van uw bedrijf
 • Uw functie/positie in het bedrijf
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website/-shop

Als u bij Laser 2000 Benelux solliciteert, worden onder andere de volgende door u verstrekte gegevens verwerkt:

 • Naam en adresgegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens/leeftijd en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die uzelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteiten werkvergunning
 • Overige gegevens die u ons heeft verstrekt.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Laser 2000 Benelux gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces en werknemerschap.

U verstrekt bovenstaande gegevens vrijwillig en u bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan één of meer van de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven.

Tijdens het aanvragen van een klantaccount, kunt u zich ook aanmelden voor onder andere de nieuwsbrief. Als wij uw toestemming hiervoor nodig hebben, zullen wij u daar om vragen.

Wij registreren alle aankopen die u bij ons bedrijf doet. Dit houdt in dat wij bijhouden van welke diensten u gebruik maakt, welke producten u koopt, de aantallen, op welk moment (datum/tijd), de aankoopbedragen, de verkregen kortingen en de wijze van betalen (“aankoopgegevens”).

Wij gebruiken uw aankoopgegevens voor het maken van de aankoopfactuur en/of om de bestellingen te leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laser2000.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Laser 2000 Benelux) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Laser 2000 Benelux op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Laser 2000 Benelux bepaalde werkzaamheden verrichten , zoals de website en –shop hosting bedrijven, IT beheerder en administratieve en financiële dienstverleners. Met deze partijen hebben wij een verwerkers overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website en -shop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Laser 2000 Benelux geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons-)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Laser 2000 Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Iedere keer dat wij u een nieuwsbrief sturen, hebt u de mogelijkheid om ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laser2000.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart, alsook de MRZ (machine readable zone; dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of op de achterkant van een ID-kaart), het ID-nummer en uw Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@laser2000.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.laser2000.nl. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

Onze leveranciers in deze webshop:

ACI Laser
Bofa
Gemini
Eagle
Enduramark
Lab Companion
Labsphere
Laservision
Liquid Instruments
Luxinar
Photonic Cleaning
S&A Teyu
Universal Laser Systems
Widlaser

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Bel ons, wij helpen u graag.